Nieuws uit de gemeenteraad

Rudy Peeters, gemeenteraadslid

Sinds de start van de Covid pandemie maart 2020 werd er buiten enkele sporadische uitzonderingen in het GC De Corren al dan niet openbaar vergaderd via het digitale platform ‘Teams’.

De audioverslagen van de diverse gemeenteraden  zijn sinds ingebruikname achteraf na elke vergadering te herbeluisteren en kunnen steeds  geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.steenokkerzeel.be onder het item Gemeenteraad-gemeenteraadverslagen archief.

Wij leiden jullie graag hierbij door de diversiteit van onze tussenkomsten.

Indien u vragen zou hebben voor de Vooruit fractie mag u deze doorspelen op onze communicatiekanalen.

door Rudy Peeters

Gemeenteraad 21 januari 2020  :


Vraagstelling betreffende grondverzakkingen voortuintjes Nieuwstraat.

Aanleiding : verzakkingen voortuintjes sociale woonheden nieuwstraat.

Toelichting : Meerdere voortuintjes en grasperken in de Nieuwstraat van de sociale wooneenheden in renovatie vertonen verzakkingen of beginnende verzakkingen.
Eén van deze grondverzakkingen (meer bepaald huis gelegen Nieuwstraat 41) situeert zich
aansluitend aan het voetpad en zou mogelijk een doorzakking van het voetpad kunnen
inleiden.
Kan de gemeente preventief doelgericht optreden zodat verdere schade wordt voorkomen?

Antwoord: Burgemeester

De betrokken huizen staan al geruime tijd leeg voor renovatie. Deze zijn eigendom van Elk
Zijn Huis. Al die opritten zijn niet voorzien om op te parkeren. De gemeente mag niet ingrijpen op
privéterrein. Het probleem werd kenbaar gemaakt  aan de voorzitter van EZH.

Vraagstelling betreffende parkeerproblematiek wijk Nieuwstraat.

Aanleiding : parkeerproblematiek wijk Nieuwstraat

Toelichting : Ter hoogte van het kruispunt van de Aelvoetstraat en Nieuwstraat bevindt zich een terrein vol wildgroei met een projectplaat over de renovatiewerken sociale woon-eenheden.
Zou er niet overwogen kunnen worden dit terrein aan te leggen als bewonersparking om de
verkeersproblematiek van de Nieuwstraat te verlichten?

Antwoord :  1ste schepen

Er is een tweetal jaren geleden bekeken of dit mogelijk was. Er bestaat een mogelijkheid om op dit terrein een 12-tal parkeerplaatsen te realiseren, toen geschat tegen een kostprijs van 50.000 euro. Huisvestingmaatschappij ‘Elk zijn Huis’ kan hier op eigen initiatief werk van maken. Bovendien zijn er enkele gemeentelijke parkings in de buurt die kunnen gebruikt worden.

Vraagstelling betreffende voormalige pastorie te Melsbroek.

Aanleiding : leegstand ambtwoning pastorie Melsbroek

Toelichting : De voormalige ambtswoning staat al een tijdje leeg en volgens onze informatie is de
gemeente eigenaar van de woning. Is er reeds een herbestemming bekend voor dit
vastgesteld bouwkundig erfgoed ?

Antwoord: Schepen met bevoegdheid Erfgoed en patrimonium

antwoordt dat de kerkfabriek van Melsbroek de eigenaar van de ambtswoning is.
De gemeente is zeker vragende partij dat er desgevallend een nieuwe bestemming voor de voormalige ambtswoning gezocht wordt. Het  gebouw staat wel op de leegstandslijst van de gemeente.

Gemeenteraad 28 mei 2020


Vraagstelling over de organisatie verdeling mondmaskers.

Naar aanleiding van :
1) de sociale dienstverleningstaak van de gemeente,
2) de organisatie van mondmaskers voor verkoop aan de handelaars,
vraagt de fractie of de gemeente aan financieel zwakkeren, die afhankelijk zijn van een leefloon, de mogelijkheid biedt om een aantal mondmaskers op hun specifieke vraag via de gemeente te bekomen.

Antwoord : Schepen van Welzijn

1) Sociale dienstverlening die voor Corona liep, loopt gewoon ook door tijdens
de coronaperiode. Op vraag en zonodig worden dringende steunverleningen en financiële
tussenkomsten goedgekeurd door het BCSD en meteen toegepast. De doelgroep met
meest kwetsbaren kent de weg naar het OCMW. Zij worden geholpen door onze OCMW-
dienst op vraag en nood naar essentiële zaken ea. Ook niet OCMW cliënteel wordt op vraag geholpen, dit wordt vooraf voorgelegd aan het BCSD en al dan niet goedgekeurd aan de hand van het individueel dossier.
2) De doelgroep van meest kwetsbaren (leefloners) krijgen 2 mondmaskers/gezinslid
(volwassenen en 12 +) gratis aangeboden. Deze kunnen zij op vraag afhalen aan het
onthaal/OCMW. Telefonisch werden zij verwittigd door onze sociale assistenten die hun cliënten kennen.


Gemeenteraad 25 juni 2020

Vraagstelling over antidiscriminatiebeleid.

Aanleiding: met de versoepeling van de coronamaatregelen zien wij terug andere belangrijke thema’s in het maatschappelijke debat opduiken.
Naar aanleiding van de opflakkering van het protest tegen racisme en discriminatie waren er ook in ons land gerichte protesten. Afkomst, handicap, genderidentiteit of geaardheid zijn factoren die nooit je toekomst zouden mogen bepalen.
Omdat wij niet steeds kunnen wachten op late initiatieven van de Vlaamse of federale overheid willen wij graag nagaan hoe iedereen lokaal kan bijdragen aan een sterk antidiscriminatiebeleid en het realiseren van een inclusieve samenleving.
Daarom informeert onze fractie :
a) Bij welke instanties inwoners van onze gemeente terecht kunnen om (vermoedens van) discriminatie te melden?
b) Welke acties de gemeente vervolgens koppelt aan die meldingen?
c) Welke maatregelen overweegt het bestuur te nemen om bijkomende discriminatie te voorkomen en aan te pakken in onze gemeente?

Antwoord : Schepen van Welzijn, Ouderenbeleid, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking antwoordt als volgt:
a) Zij kunnen steeds terecht via mail naar info@steenokkerzeel.be of via een melding naar onze website van Steenokkerzeel. Uiteraard ook naar onze lokale Politie en/of via een melding/klacht naar Unia. (= Interfederaal centrum voor gelijke kansen en tegen elke vorm van discriminatie)
b) Afhankelijk van welke aard deze melding/klacht heeft, zal vanzelfsprekend gepaste actie ondernomen worden door de betrekkelijke dienst, politie, Unia..
c) Er is tot op heden nog geen enkele klacht hierrond binnen gekomen. Voorlopig zijn er voldoende kanalen aanwezig om gepaste maatregelen te treffen en acties te nemen zo nodig. We volgen dit uiteraard verder op, maar er stellen zich tot op heden geen problemen hieromtrent lokaal.

Gemeenteraad 17 september 2020

Vraagstelling over financiële impact Corona op de autorisatiekredieten en
meerjarenplannen

Aanleiding : De fractie peilt naar de financiële impact van de Covid-19 tussenkomsten door de gemeente met de vraag of er reeds een schatting of Covid-begroting beschikbaar is met de financiële  impact van de genomen Covid-19 beslissingen op :
o de autorisatiekredieten 2020.
o het meerjarenplan

Antwoord : Schepen van Financiën

De eigen raming is er, hij zal die bezorgen per mail: een netto-impact van 171.000
euro.
De aanvullende personenbelasting wordt jaarlijks geraamd, de impact zal zich vooral
manifesteren in de komende jaren, niet in 2020.
In november 2020 komt er daarvoor een raming van de overheid
We wachten op de corona-omzendbrief van de hogere overheid met richtlijnen voor
de aanpassing van het MJP, dit moet uiterlijk in december gebeuren.

Vraagstelling met betrekking tot voorzieningen hondenweide (sp.a-fractie)

Aanleiding: voorzieningen hondenweide

Kan een regen of schaduw schuilplaats op de hondenweide voorzien worden waar
afhankelijk van de weersomstandigheden, hondeneigenaars kunnen schuilen tegen regen of hitte terwijl hun honden vrij kunnen blijven spelen?

Antwoord : Schepen met bevoegheid dierenwelzijn

De hondenweide in Perk is eigendom van ANB. Zij willen deze zo optimaal inrichten
voor de hond en zijn baasje, maar een schuilplaats, daar wil men niet in investeren.
Als het echt heel slecht weer is, gaan de mensen niet naar de hondenweide.

Gemeenteraad van 15 oktober 2020

Vraagstelling over lokale Corona communicatie. (sp.a-fractie)
Aanleiding
: Aanscherping Corona maatregelen op 9 oktober 2020

Toelichting : Op de website van de gemeente lezen we dat tijdens de coronacrisis er regelmatig wordt  gecommuniceerd via de facebookpagina of de digitale nieuwsbrief. Er wordt tevens verzocht aan niet-ingeschreven om dit snel te doen.
Hoeveel inwoners bereiken wij met deze communicatie ?
Hoe bereiken wij de niet-digitale inwoners ?

Antwoord : Schepen met bevoegdheden Burgercontact, Communicatie, Cultuur

Wij bereiken 634 abonnees met onze nieuwsbrief (70 à 80%) en  2296 inwoners volgen      de facebookpagina
De niet-digitale inwoners proberen we te bereiken via Den Beiaard, reden ook waarom deze verschijnt in  magazinevorm.
Als er iets heel belangrijk is, zenden we een persbericht uit, in de hoop dat de pers dit oppikt, of via BE-Alert.

Vraagstelling over communicatie via Be-Alert.
Aanleiding:  Communicatie via Be-Alert

Bij de vermelding van de nieuwe Corona maatregelen vermeld de website van de
gemeente dat dringende zaken via Be-Alert worden gecommuniceerd.
Hoeveel inwoners zijn er ingeschreven op Be-Alert?
Werd bij het contacteren tijdens de lockdown van senioren gepeild of deze reeds op Be-alert zijn ingeschreven?

Antwoord : Schepen

1803 inwoners zijn aangesloten op BE-alert.
We hebben die vraag niet gesteld aan de oudere bevolking, Het contact was meer gericht op te peilen naar het welzijn aan de inwoners.
We maken regelmatig reclame over BE-alert, via allerlei kanalen.

De gemeente blijft communiceren en sensibiliseren om in te schrijven op de communicatiekanalen.

Vraagstelling over sluikstorten.

Aanleiding: wegname vuilbakken

Door meervoudig sluikstorten met overvolle vuilbakjes tot gevolg werden vuilbakjes
weggenomen. Hondenliefhebbers melden dat ze heden weinig alternatieven hebben om hun hondenpoepzakjes weg te gooien. Kunnen de vuilbakjes teruggeplaatst worden?

Antwoord :  Schepen

antwoordt dat er een aantal vuilbakjes verplaatst zijn naar betere locaties. We hebben 130 vuilbakken op het hele grondgebied, met een hogere concentratie in de centra. De hondenpoepzakjes mogen ook in de andere vuilbakken weggooien.

Gemeenteraad van 12 november 2020

Vraagstelling over de afhandeling gegroepeerde werken
Aanleiding: afhandeling gegroepeerde en kleine werken

Tijdens de vorige vraagstelling van de fractie in november 2019 over de afhandeling van de gegroepeerde werken, werd er geantwoord dat de offertes eerstdaags verwacht werden en na gunning de detaillijst met aannemer en de bevoegde dienst zou worden opgemaakt.
Hoever staat men met de realisatie van één van deze projecten meer bepaald de
verkeersremmer aan het kerkhof uitgang recyclagepark ?

Antwoord :

In september hebben we een rondgang gemaakt in alle betrokken straten.
Dit komt weldra (2020) op het college met alle pijnpunten met hun kostprijs, we zullen moeten keuzes maken.
In 2021-2022 zullen de werken uitgevoerd worden.

Vraagstelling over over verkeersremmers Lesagestraat.

Aanleiding:  vervanging verkeersremmers door belijning

Een tijdje gelegen zijn de fysieke verkeersremmers vervangen door een belijning.
Wat is de doeltreffendheid van deze maatregel?
Is de gemiddelde snelheid van het doorgaand verkeer gelijk aan de situatie met de fysieke obstakels?

Antwoord van de schepen
Enkele maanden geleden is er belijning aangebracht; dit moet nog aangevuld worden met het straatmeubilair (paaltjes), wat het geheel veiliger zal maken.
Op termijn hopen wij dat dit een effect gaat hebben op het sluipverkeer.
Naast die 6 locaties en de Kortenbergsesteenweg zijn er geen tijdelijke installaties.

Gemeenteraad van 25 februari 2021

Vraagstelling betreffende herinrichting openbare parking bibliotheek, serviceflats en
Gemeenteschool Piramide.

Aanleiding: Toestand openbare parking
Recent werden voor de zoveelste maal de putten nogmaals gedicht en 4 dagen later lagen ze door de slechte weersomstandigheden terug open.
a) wordt er rekening gehouden met de weersomstandigheden bij het inplannen van de
werken
b) kan een planning last minute herschikt worden wegens bvb ongunstige
weersomstandigheden.
c) wanneer wordt er eindelijk werk gemaakt van de definitieve herinrichting van dit lange termijnproject.
d) graag krijgen we ook nader info hoe men deze herinrichting ziet gezien de
multifunctionele locatie m.b.t.
– de doorstroming auto’s en parking voor de school, bibliotheek en de zondagse
marktdag (Wat zal de max. capaciteit zijn ?)
– hoe gaat de inrichting zijn voor de in- en uitrit van de ondergrondse parking van de
Residentie

Antwoord van de schepen :

De parking lag er enkele weken geleden niet goed bij. Vandaar dat ze enkele dagen
geleden werd verbeterd, toen het goed weer was.
De startvergadering heeft plaatsgevonden, de parking is in ontwerpfase. Het is
belangrijk dat de brandweg blijft en dat er voldoende aandacht is voor groen.
We wachten op een voorstel van de ontwerper.

Vraag betreffende verkeersremmer – Damlaan.

Aanleiding: Instelling snelheidsbeperking 30km/u en geldende voorrangregels

Ter hoogte van de verkeersremmer op de Damlaan(zone sportcomplex) werden de
voorrangsborden B19 en B21 vervangen door een snelheidsbeperking bord van max
30km/u.
Kan in aanvulling het voorrangsbord teruggeplaatst worden, want de ervaring leert ons dat de situatie op dit ogenblik gevaarlijker oogt dan ooit tevoren.

Antwoord van de schepen

Het gaat over een proefperiode tot september, tijdens dewelke bijsturingen mogelijk
zijn, na overleg met de politie en andere betrokkenen.
De burgemeester vult aan dat  eilanden een meer vertragend effect hebben
zonder voorrangsregel. Men dient dan oogcontact te leggen met de tegenligger voor
een veilige doorgang.

Gemeenteraad van 27 mei 2021

Vraagstelling over parkeerverbod tijdens renovatie sociale woningen Nieuwstraat.

Aanleiding : instelling parkeerverbod nieuwstraat – renovatie woningen

Wij vernemen van inwoners uit de Nieuwstraat dat er een parkeerverbod geldt tijdens de renovatiewerken van de sociale woningen zonder enige indicatie van start- en einddatum.
1) Werd toestemming verleent voor het plaatsen en naar believen adhoc verplaatsen van de parkeerborden?
2) Werden de inwoners zoals vereist op voorhand geïnformeerd?
3) Waarom heeft ’s avonds de rijdende werfkraan geen vaste standplaats(bvb op
parkingplaats-overkant Van Frachenlaan)?

Antwoord van de Schepen

De aangelanden zijn wel op de hoogte gebracht van de aanvang van de werken.
Een voertuig met een nummerplaat mag op de openbare weg parkeren, dus geen probleem voor het kraanvoertuig.
Voor het parkeren van containers is er wel een vergunning nodig.

Vraagstelling over cameratoezicht op locatie Wylder toegangen voetbalclub en           jeugdhuis.

Aanleiding : vastgestelde vernielingen op sportcomplex Wylder te Melsbroek

Recentelijk vonden er weer vernielingen plaats op het complex Wylder.
Kan er overwogen worden om cameratoezicht te voorzien op de toegangsdeuren van het complex ?

Antwoord burgemeester :
De politie heeft geïnvesteerd in het DARK-project, wat een positieve impact heeft
gehad op inbraakpogingen. De burgers worden gemobiliseerd als extra ogen voor de politie.
Er wordt serieus geïnvesteerd in camera’s door de politie en de gemeenten.
Er zijn verschillende openbare gebouwen die hiervoor in aanmerking komen:
sportinfrastructuur, jeugdhuizen, etc. En wat met verenigingen in niet-publieke
gebouwen?
We moeten dit bekijken met de politie en de pijnpunten in kaart brengen (inbraak, drugs enz.).

Vraagstelling over enquête speelpleinwerking.
Aanleiding: taakverdeling taalanimatoren speelpleinwerking

Uit de enquête blijkt dat er een betere ondersteuning gevraagd wordt van de taalanimatoren binnen de diverse groepen.
Worden de (taal)animatoren, gezien hun specifieke taak, van deze beslissing op de hoogte gebracht ?

Antwoord van de schepen

de individuele begeleiding is zeer waardevol, maar we willen dit ook graag uitrollen binnen de groepen.
Dit moet nog besproken worden met de taalanimatoren.

Bronnen : eigen bevraging + audioverslagen gemeenteraad met tussenkomst fractie

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑